คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับเขตปลอดอากรและใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ซึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ตั้งโรงงานในเขตปลอดอากรได้ไหม / กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้ว ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรหรือไม่

ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสำหรับการจัดตั้งโรงงาน  ส่วนคลังสินค้า ปกติไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ยกเว้นการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ฯลฯ 

BFTZ แบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วยเขตปลอดอากรและเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานและคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

ขอรับใบอนญาตประกอบกิจการโรงงานอย่างไร

เนื่องจากบางกอกฟรีเทรดโซน เป็นพื้นที่สีม่วง และได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ดังนั้น สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2)ได้ โดยใช้ระยะเวลาและกระบวนการในการดำเนินการขอเปิดโรงงานสั้นกว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรอย่างไร

มีเกณฑ์พื้นฐานที่กำหนดไว้สำหรับการขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  พนักงานของเราจะช่วยเหลือท่านเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

เขตปลอดอากรและเขตอุตสาหกรรมทั่วไปต่างกันอย่างไร

เขตปลอดอากรเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รวมทั้งการดำเนินการทางธุรกิจอื่น ๆ โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อหรือการนำเข้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูป

ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีลักษณะต่างจากเขตปลอดอากร มีการกำหนดภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ

มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการกิจการในเขตปลอดอากรหรือไม่

กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ซึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ตั้งโรงงานในเขตปลอดอากรได้ไหม / กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้ว ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรหรือไม่

ได้ครับ เนื่องจากเขตปลอดอากรเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยกรมศุลกากร และเป็นพื้นที่เฉพาะที่กำหนดสำหรับการจัดตั้งกิจการ  ดังนั้น บริษัทที่ประสงค์จะเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่นี้ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

ถึงแม้สิทธิประโยชน์บีโอไอเกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรขาเข้า บริษัทที่ตั้งอยู่ภายในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนจะได้รับความสะดวกมากกว่า เนื่องจากสินค้าที่เข้ามาตรวจที่สถานีศุลกากรตรวจสอบ ณ เขตปลอดอากร จะผ่านพิธีการตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่ไม่ยุ่งยาก

เกี่ยวกับโครงการ และกฎระเบียบ

หากคลังสินค้าตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร เมื่อตู้คอนเทนเนอร์มาถึงประเทศไทย ปกติต้องปฏิบัติอย่างไร

สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งไปยังจุดหมายปลายทางภายในเขตปลอดอากร ไม่ต้องเปิดตู้ตรวจ ณ จุดที่ขนของลงจากเรือ  ส่งตู้คอนเทนเนอร์ตรงไปยัง BFTZ เพื่อดำเนินการตรวจปล่อยของขาเข้าได้เลย  แต่พนักงานศุลกากรอาจขอตรวจสอบบางตู้ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ที่ท่าเรือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์  ปกติการเตรียมเอกสารและการตรวจปล่อยสินค้าดำเนินการที่ BFTZ ณ สถานีศุลกากรตรวจสอบ

อาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในเขตปลอดอากรและเขตอุตสาหกรรมทั่วไปต่างกันไหม

ไม่ต่างกัน ทั้งสองโซนมีอาคารคลังสินค้า/ โรงงาน สำเร็จรูป 4 ประเภท

       (1) Raised-floor warehouse

       (2) Flat-Slab warehouse

       (3) Mini factory

       (4) Stand alone factory.

สามารถซื้อที่ดินและโรงงานหลังจากเช่าหลายปีได้ไหม

ขออภัยนะครับ โครงการ BFTZ เปิดให้เช่าเท่านั้น

พนักงานพำนักอยู่ในสถานประกอบการได้ไหม

ไม่ได้ครับ ระเบียบทางราชการห้ามพนักงานพำนักอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม อนุญาตให้พนักงานพักระหว่างเปลี่ยนกะเท่านั้น

มีรถสาธารณะผ่านโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนไหม

มีรถตู้สาธารณะ และรถประจำทางสาย 132

ผู้ประกอบการโรงงานสามารถดำเนินการผลิตได้ 24 ชั่วโมงไหม

ได้ครับ

สามารถดำเนินการพิธีการทางศุลกากรได้ หลังจากชั่วโมงทำงานไหม

โดยปกติ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะปฎิบัติหน้าที่ เวลา 8.00-16.00 น. แต่หลังชั่วโมงสามารถแจ้งล่วงหน้า หรือ นัดหมาย ซึ่งอาจจะมีค่าล่วงเวลา